REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.hallupro.eu, a także poprzez połączony ze Sklepem Internetowym adres http://med-info.eu/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Administratora, zwaną w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.

Określenia, którymi posługuje się niniejszy regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, mają następujące znaczenie:

Administrator – oznacza firmę Shinsou LTD, M.B.A. CENTRE, 1'st Burwood Place, W2 2UT London, United Kingdom - Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Akceptacja Zamówienia – wiadomość zawierająca oświadczenie Sprzedawcy w postaci wyraźnego potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłana na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

Dostawa – oznacza wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi Produktów określonych w Formularzu Zamówienia, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być realizowana przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej (kuriera lub innej firmy wyznaczonej przez Sprzedawcę).

Formularz Zamówienia – formularz on-line, znajdujący się na Stronie Internetowej, w którym Klient w celu dokonania Zamówienia wpisuje dane, niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży i przeprowadzenia Dostawy.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, umożliwiający Klientowi dostęp do Panelu Partnera. Hasło składa się minimum z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, a Klient powinien zmieniać hasło nie rzadziej niż raz na 30 dni.

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać na podstawie niniejszego regulaminu Zamowienia, bądź też dokonała lub zamierza dokonać na podstawie niniejszego regulaminu rejestracji do Panelu Partnera.

Nazwa Użytkownika – oznacza ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, składające się z ciągu nie więcej niż trzydziestu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do założenia Panelu Partnera, np. adres e-mail.

Obsługa Klienta – oznacza możliwość nawiązania kontaktu z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Obsługa Klienta jest dostępna dla Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, przy pomocy połączenia telefonicznego z numerem (22) 599 40 79, poczty elektronicznej pod adresem: order@hallupro.eu lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej (jeśli dostępny).

Panel Partnera – inaczej konto Klienta, oznacza zasób internetowy Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane dobrowolnie podane przez Klienta; prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Nazwa Użytkownika), do którego dostęp posiada Klient oraz Administrator. Funkcje zainstalowane na koncie Klienta ułatwiają Klientowi dokonywania kolejnych Zamówień poprzez możliwość automatycznego załadowania danych Klienta. W przypadku wyrażenia uprzedniej zgody, Klient będzie mógł otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania promocji dedykowanych dla Klientów zarejestrowanych w Panelu Partnera, o czym poinformuje na Stronie Internetowej.

Produkty – oznacza produkty prezentowane na Stronie Internetowej wchodzące w skład asortymentu Sklepu Internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, stanowiący integralną część każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, powszechnie dostępny na stronach: http://hallupro.eu/regulamin. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Panelu Partnera, polegającą na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line, znajdującego się na Stronie Internetowej (dalej: „Formularz Rejestracji”), poprzez podanie jego danych osobowych. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swoją indywidualną Nazwę Użytkownika oraz Hasło.

Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej http://www.hallupro.eu.

Strona Internetowa – rozumiana łącznie: strona internetowa http://www.hallupro.eu, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy, a także strona internetowa http://med-info.eu/

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Administratora z Klientem, w trybie określonym w Regulaminie.

Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu Produktów, prezentowanych na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 2 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.

Klient przed złożeniem Zamówienia, bądź przed dokonaniem rejestracji do Panelu Partnera zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i powinien w sposób świadomy i wyraźny dokonać jego akceptacji.

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wyłącznie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia na podstawie kodu pocztowego Klienta, który nie należy do terytorium określonym w zdaniu poprzednim lub jeśli Dostawa w sposób obiektywny będzie utrudniona. Sprzedawca poinformuje Klienta o sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim.

Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu – poprzez dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu dostępnego na Stronie Internetowej.

Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się na Stronie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy za pośrednictwem Strony w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Żadna informacja zawarta na Stronie Internetowej, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (art. 66 Kodeksu Cywilnego).

Sprzedający dołoży należytej staranności by zamieszczone na Stronie Internetowej informacje o Produktach, takie jak: opis, zastosowanie, pojemność, waga i inne były zgodne z informacją przekazaną przez producenta Produktu. Powyższe nie wyłącza obowiązku Klienta zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu przed jego użyciem.

Zdjęcia Produktów umieszczane są na Stronie Internetowej w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży. Zmiany mogą wynikać np. z wprowadzenia nowych opakowań przez producenta. Różnice, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz te wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby podane przez niego informacje o Produkcie oraz zamieszczone zdjęcia były prawidłowe i aktualne.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie internetowej Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3 Wymagania techniczne

Techniczne warunki korzystania ze Strony Internetowej mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Strony Internetowej, jej prawidłowego wyglądu oraz danych na niej zapisanych w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta. Każdy Klient powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Klienta w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

Do korzystania z usług Strony internetowej niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są dla Klienta następujące:

aktywne połączenie z internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP,

prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,

włączoną obsługę Java Script oraz cookies.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Strona Internetowa działa w oparciu o technologię plików „cookies” w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na Stronie Internetowej. Jeżeli Klient nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta oraz nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, naruszeniem postanowień Regulaminu przez Klienta, działaniem czynników i osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych.

§ 4 Rejestracja

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty może nastąpić za pomocą Formularza Zamówienia. po dokonaniu Rejestracji, bądź bez Rejestracji, każdorazowo na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie.

W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji. Rejestracja może zostać dokonana przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

W trakcie Rejestracji Klient:

wypełnia lub potwierdza wszystkie pola przewidziane do wypełnienia przez Klienta, w szczególności dane dotyczące imienia i nazwiska Klienta, , adresu e-mail oraz

ustala swoją indywidualną Nazwę Użytkownika i Hasło oraz

powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

Rejestracja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail, co będzie równoznaczne z utworzeniem Panelu Partnera.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. Po wyraźnym i swobodnym wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym Sprzedawca będzie uprawniony do przesyłania ww. informacji na adres e-mail Klienta.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Nazwy Użytkownika oraz Hasła. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do Panelu Partnera.

Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Nazwy Użytkownika i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Nazwa Użytkownika lub/oraz Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Nazwy Użytkownika lub/oraz Hasła osobom nieuprawnionym.

§ 5 Zamówienie

Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zgodnie z tym co poniżej.

W celu dokonania Zamówienia Klient może na Stronie Internetowej wybrać opcję „ZAMAWIAM” i wybrać Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, w którym zapisywana jest lista wybranych przez niego Produktów. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość wglądu i wprowadzania zmian na liście wybranych przez niego Produktów, na bieżąco również może kontrolować wartość Zamówienia. Klient powinien wypełnić Formularz Zamówienia, w szczególności pola oznaczone gwiazdką „*”, a także podjąć inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient zobowiązany jest potwierdzić wolę złożenia Zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Zamawiam”.

Rejestracja i/bądź Zakup muszą być poprzedzone akceptacją Regulaminu.

Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wypełnione w całości, bądź w części błędnie, zawierające dane niezgodne z prawdą, bądź w inny sposób wprowadzające Sprzedawcę w błąd, mogą spowodować odrzucenie Zamówienia przez Sprzedawcę.

Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, o których informacja publikowana będzie na Stronie Internetowej.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, tj. w chwili Akceptacji Zamówienia.

Akceptacja Zamówienia zostanie przesłana na podany przez Klienta adres e-mail po dokonaniu przez Sprzedawcę weryfikacji stanu dostępności Produktów w magazynie Sklepu Internetowego. .

Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku Akceptacji Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na Stronie Internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta przedpłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

§ 6 Płatności

Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkty określone w Zamówieniu w formie zapłaty gotówką przy odbiorze Produktów – płatność „Za Pobraniem” .

Ceny Produktów oraz koszty Dostawy uwidocznione na Stronie Internetowej są podawane oddzielnie i stanowią sumę brutto [zawierają podatki właściwe dla siedziby Sprzedającego], wyrażoną w złotych polskich. Jeśli na terytorium, z którego dokonywane jest Zamówienie, obowiązują inne podatki jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza,); Klient ma obowiązek uiścić i/lub pobrać, potrącić, zadeklarować tego rodzaju dodatkowe podatki i opłaty w odpowiednim urzędzie podatkowym we własnym zakresie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Produktów, kosztów Dostawy, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, o których informacja zostanie uwidoczniona na Stronie Internetowej. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Data wejścia w życie w.w. zmian zostanie podana na Stronie Internetowej, a w razie braku takiej informacji, jest tożsama z data publikacji zmiany na Stronie Internetowej.

Sprzedawca może udzielać rabatów i organizować akcje promocyjne na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty. Zasady udzielania rabatów oraz organizowania akcji promocyjnych będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej.

§ 7 Dostawa

Termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od obszaru określonego kodem pocztowym adresu Klienta i wynosi do 30 dni roboczych. O każdorazowym wydłużeniu ww. terminu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, np. na adres e-mail podany przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do osoby Klienta lub gdy Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia lub gdy Klient nie przestrzega zasad Regulaminu lub gdy Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Nieodebranie przez Klienta Produktów objętych Dostawą w razie minimum dwukrotnie podjętej próby dokonania Dostawy, jak też nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowane będą jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe skutkować będzie obciążeniem Klienta wszelkimi kosztami, jakie Sklep Internetowy poniesie w związku z zaistnieniem tej okoliczności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Akceptacji Zamówienia przy kolejnych Zamówieniach złożonych przez Klienta, który kilkukrotnie zwrócił Produkty objęte Zamówieniem bez podania przyczyny, bądź wyczerpał przesłanki z pkt. 4 powyżej.

Klient ma prawo sprawdzić w obecności osoby, która dostarczyła przesyłkę, czy dostarczony Produkt jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. Podpis Klienta bądź innej osoby dokonującej odbioru Dostawy pod adresem wskazanym przez Klienta na liście przewozowym albo na innym dokumencie dostawy oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową sprzedaży.

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedawcy, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty Dostawy.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient niezwłocznie otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionych Produktów oraz zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, odesłać otrzymane Produkty w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowane i nie uszkodzone, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

W celu dokonania zwrotu zakupionego Produktu/ów należy skontaktować się z Obsługą Klienta.

Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie. Sprzedawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny.

Jeśli zakupiony Produkt posiada wady, Sprzedawca wymieni go na Produkt wolny od wad oraz zwróci koszt przesyłki, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Produkt, mogący stanowić substytut wadliwego Produktu. Sprzedawca może też zwrócić Klientowi równowartość ceny wadliwego Produktu na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. W tym celu Klient powinien składając reklamację wysłać wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy, wraz z dokumentem sprzedaży doręczonym przy Dostawie oraz z zastrzeżeniem zachowania poniższych wymogów.

Klient jest obowiązany do skontaktowania się z Obsługą Klienta przed złożeniem reklamacji i uzgodnienia warunków zwrotu Produktu.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych, nie podlegają rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

§ 10 Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa itp.).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów z funkcji Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni.

W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania. Wszelkie produkty stanowiące suplementy diety (tu: Produkty) będą w pełni skuteczne, gdy jednocześnie stosuje się zdrowe odżywianie – zrównoważone i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych oraz prowadzi się aktywny i zdrowy tryb życia. Kuracje suplementami diety nie są zalecane dla młodzieży w okresie wzrostu, kobiet w ciąży, w okresie laktacji i osób starszych. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wpływu na zdrowie któregokolwiek z Produktów, jednak w przypadku wątpliwości lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem.

§11 Prawa autorskie

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

Wszelkie teksty, dane, materiały graficzne, obrazy, logo, fotografie, pliki, oraz wszystkie inne materiały w ramach Strony, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Strony stanowią własność intelektualną Sprzedającego lub odpowiednich właścicieli prawnych. Wszystkie ww. prawa są zastrzeżone dla Sprzedającego lub innych właścicieli. Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy towarowe stanowią własność Sprzedającego. Bez wyraźnej zgody Sprzedającego Klient lub inne osoby nie mają prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta.

Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materiałów ze Strony Internetowej, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedającego, etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu:

zawarcia, zmiany i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym realizacji Zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

kontaktu z Klientem;

w celach marketingowych, w tym w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.

Zakres zbieranych danych obejmuje:

imię i nazwisko

adres

adres e-mail

numer telefonu

adres IP

(„Dane Osobowe”)

Dane osobowe Klienta będą zapisywane wskutek rejestracji w Panelu Partnera po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu. Aby zmienić Dane osobowe Klient powinien zalogować się do Panelu Partnera i dokonać zmian. Aby usunąć swoje Dane Osobowe należy skontaktować się mailowo z Obsługą Klienta.

Dane wpisywane do Formularza Zamówienia służą jedynie w celu jednorazowego zawarcia, zmiany i realizacji Umowy Sprzedaży – po zrealizowaniu Zamówienia będą usuwane.

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta, i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych Danych Osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), niniejszym Regulaminem i zawartymi Umowami Sprzedaży.

Klientom oraz osobom reprezentującym Klienta udostępniającym Dane Osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia ich z systemu Sklepu Internetowego. Skorzystanie z prawa żądania usunięcia Danych Osobowych z systemu Sklepu Internetowego jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego żądania wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.

W sytuacji, gdy Klient lub osoba go reprezentująca zwróci się o usunięcie jego Danych Osobowych lub gdy przekaże Dane Osobowe w Formularzu Zamówienia bez dokonywania Rejestracji, Sprzedawca nie będzie przetwarzać Danych Osobowych Klienta oraz osób reprezentujących Klienta, za wyjątkiem tych danych, które są: niezbędne do rozliczenia Umowy Sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zrealizowane Zamówienie.

§13 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę bądź z chwilą udostępnienia Regulaminu na Stronie Internetowej.

Regulamin przestaje obowiązywać w momencie wejścia w życie nowego Regulaminu, zgodnie z pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że Umowy Sprzedaży rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż online Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.